javna razgrnitev OPPN 04 – Završe

Home / javna razgrnitev OPPN 04 – Završe

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 04 – ZAVRŠE
Javno naznanilo

Dokumentacija
komunalna situacija
odlok
pregledna situacija
prikaz ureditve
zazidalno ureditvena situacija
izsek iz načrta kartografskega dela